Rydym ni wedi newid ychydig ar wefan y Cyd-ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus (JPSC), i’w gwneud hi’n haws ei llywio ac i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd angen arnoch.

Mae’r JPSC yn brosiect amlasiantaethol, a fydd yn uno canolfannau rheoli Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, ac yn eu hadleoli mewn rhan o bencadlys Heddlu De Cymru, a adeiladwyd o’r newydd, ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ochr yn ochr gyda thimau canolfan reoli Heddlu De Cymru.

Ers lansio’r prosiect JPSC, rydym ni wedi bod yn rhoi’r diweddaraf i chi ar ein tudalennau ymroddedig ar wefan y PMC.  Gyda threigl amser, mae’r swmp o wybodaeth wedi cynyddu ac mae wedi mynd yn anoddach llywio wrth i adrannau newydd gael eu hychwanegu ac wrth i’r prosiect ddatblygu.

Rydym ni wedi gwrando ar eich atborth ac rydym wedi treulio peth amser yn ailgynllunio’r wefan, gan drefnu’r cynnwys mewn modd mwy rhesymegol.  Rydym wedi cael gwared ar rai o’r dogfennau hŷn hefyd.

Cymerwch olwg ar y safle newydd  a rhowch wybod i ni beth yw eich barn, trwy gwblhau ein harolwg byr, os gwelwch yn dda!

Cyflwyno’r anrhydedd yng Nghynhadledd Genedlaethol Gwelliant Parhaus Cymunedol Cymru Gyfan

NIC Award

Adnabuwyd y Pwyllgor Materion Cenedlaethol (PMC), a gyfansoddir o’r tri Awdurdod a Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig, am ei newid ac arweinyddiaeth ragorol yng Nghynhadledd Genedlaethol Gwelliant Parhaus Cymunedol Cymru Gyfan 2014 a gynhaliwyd yn Stadiwm Swalec yng Nghaerdydd.

Enwebwyd y PMC gan Wasanaethau Plant Cynghorau Siroedd Mynwy a Phenfro ill dau. Cyflwynodd yr Athro Catherine Farrell, o Brifysgol De Cymru wobr ‘Arweinyddiaeth Newid Ragorol’ i’r PMC.

Mae’r wobr yn adnabod gwaith cydweithredol eithriadol y PMC mewn perthynas â rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth, arddangos gweledigaeth ac arweinyddiaeth strategol. Derbyniodd Cynghorydd Tudor Davies (Cadeirydd y PMC) yng nghwmni Richard Fairhead, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Derek Masson o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chydlynydd Rhaglen PMC Christian Hadfield y wobr.

Dywedodd Huw Jakeway, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Mae’r Pwyllgor Materion Cenedlaethol yn adeiladu ar draddodiad balch o gydweithredu rhwng y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru. Mae’r dull hwn yn sicrhau ein bod, fel Pwyllgor, yn gallu eithafu cyfleoedd i wella darparu gwasanaethau’n barhaus ar draws Cymru fel y medrwn barhau i wasanaethu’n cymunedau’n effeithiol.

“Mae cydnabyddiaeth y wobr i’r PMC yn arddangos gweledigaeth, ymrwymiad ac uchelgais glir y tri Awdurdod a Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig i gydweithredu ac ymdrechu am welliant parhaus, ac mae wir yn fraint i fod yn rhan o’r bartneriaeth arloesol a llwyddiannus hon.”

Dywedodd Derek Masson, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Rwyf wrth fy modd y cafodd y PMC ei gydnabod am ei arweinyddiaeth newid ragorol. Gweithiodd y tri Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig yn galed iawn i sicrhau y cyflawnir nodau a gweledigaethau’r Pwyllgor, a byddwn yn parhau i weithio’n gydweithredol i’r dyfodol i sicrhau bydd yr achos yn parhau.”

Dywedodd Richard Fairhead, Dirprwy Brif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Rydym wrth ein bodd i dderbyn y wobr hon am waith y PMC. Mae gan bob un o’r Tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru un amcan cyffredin sydd wrth wraidd popeth y byddwn yn ei wneud – i weithio gyda’n gilydd er budd Cymru well a byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth i ddarparu’r gwasanaeth gorau y medrwn i’r cyhoedd ar draws Cymru.”

Dathlodd Gynhadledd Genedlaethol Gwelliant Parhaus Cymunedol Cymru Gyfan faint sylweddol y gwelliant parhaus sy’n cymryd lle o fewn sefydliadau sector cyhoeddus ar draws Cymru. Amlygodd y digwyddiad y defnyddir amrediad anferth o fethodoleg arloesol a chreadigol i wella’r gwasanaethau a ddarperir i’n cymunedau ar draws Cymru’n ddyddiol. Roedd y 200 mynychwr o groestoriad eang o wasanaethau sector cyhoeddus Cymreig.