Hafan

Modernize---3-logos-gold

Pwyllgor Materion Cenedlaethol

Gweithio Gyda’n Gilydd Am Gymru Ddiogelach

Fe’n sefydlwyd i wella gweithio’n gydweithredol, darparu gwasanaethau a gwella gwasanaethau cynhaliol ymhellach.

Cwrdd â’r heriau a wynebir gan y sector cyhoeddus megis pwysau economaidd, cyllidebau sy’n crebachu a disgwyliadau cynyddol gan y cyhoedd

Mae’r Awdurdodau Tân ac Achub yn ymrwymedig i gyflawni nodau Llywodraeth Cymru a byddant yn defnyddio’r PMC i ddarparu ar amcanion a fanylir o fewn polisïau a rhaglenni strategol Llywodraeth Cymru

Cenhadaeth

Heb beryglu ymreolaeth a hunaniaeth leol, optimeiddio gweithio’n gydweithredol i adnabod arbedion, arbedion effeithlonrwydd a buddion economaidd, gan gadw cymunedau Cymru’n ddiogel a’r Tri Awdurdod Tân ac Achub Cymreig (ATA) yn alluog i gwrdd â’r heriau economaidd pennaf.

Ni yw

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys Aelodau Etholedig a Swyddogion o bob un o’r Awdurdodau Tân ac Achub o fewn Cymru. Trefniant gwirfoddol strwythuredig ydym yn hytrach na’n seiliedig ar ddeddfwriaeth o dan y Drefn Gyfunol.

Ein nod

I ddatblygu a gweithredu gwell trefniadau ar gyfer darparu gweithio’n gydweithredol yn strategol a chydlynol lle gwireddir gwelliannau ac arbedion effeithlonrwydd gwasanaeth.

Darparu canlyniadau Cenedlaethol heb beryglu annibyniaeth yr Awdurdodau Tân ac Achub cyfansoddol i wneud penderfyniadau lleol i gwrdd ag anghenion lleol.

Mae 11 ffrwd waith cydweithredol:

 • PARHAD BUSNE
 • RHEOLI
 • LLEIHAU RISG CYMUNEDOL
 • GWASANAETHAU CYFFREDIN AC ARBENNIG
 • FFLYD A THRAFNIDIAETH
 • IECHYD A DIOGELWCH
 • ADNODDAU DYNOL
 • CYDLWYFANNAU TGCh
 • GWEITHREDIADAU
 • CAFFAEL
 • HYFFORDDI A DATBLYGU

 

Lead Member Cllr Tudor Davies

Mae’r rhain yn adegau heriol ond cyffrous iawn. Rydym yn benderfynol o gydweithio a sefydlu ymdrech tîm wrth yrru agenda gwelliant gwasanaethau cyhoeddus Llywodraeth Cymru yn ei blaen. Ein blaenoriaeth yw gwella gweithio’n gydweithredol ymhellach, darparu gwasanaethau a gwella gwasanaethau cynhaliol er lles Cymru.” Cyng. Tudor Davies PMC Cadeirydd

 

Gwyliwch y fideo o’n taith hyd yn hyn

E-bost/cysylltwch â ni/gofynnwch gwestiwn

Tudalen Mewngofnodi Aelodau a Staff